For å katalysere en bærekraftig prosess ved utviklingen av Bergen Business Park er alle vesentlige aspekter tenkt inn i prosjektet fra dag èn. I Bergen Business Park er virksomhetenes organisering, byggenes arkitektur og organisering, de tekniske systemene og økonomien planlagt som en helhet. Slik oppstår en synergieffekt mellom de enkelte elementene, som igjen bidrar til en samlet løsning.

Størrelsen og kompleksiteten i Bergen Business Park gir stort potensial for å skape merverdi og oppnå miljøgevinster. Utformingen av prosjektet er derfor forankret i et utvidet bærekraftperspektiv som tar opp i seg både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Bærekraft som driver

BREEAM Communities

Bergen Business Park planlegges og utvikles i henhold til prosessverktøyet BREEAM COMMUNITIES.

BREEAM Communities er en vurderingsmetode som benyttes for å forbedre, måle og sertifisere den sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraften i store utviklingsplaner.

Områdeutvikling er et komplekst samspill hvor blant annet faktorer som vann– og arealbruk, transport, energi og relasjonene mellom byggene påvirker miljøbelastningen. Gjennom bevisste grep i planleggingsfasen er det mulig å gjøre vesentlige kutt i klimagassutslippene.

Bergen Business Park har fra starten integrert bærekraftig design inn i prosessen med utforming av masterplanen og har som et av de første prosjekt i Norge fått BREEAM krav inn i reguleringsbestemmelsene.

Masterplanen gir et felles rammeverk for utbygger, kommunen, engasjerte rådgivere og arkitekter slik at bærekraft blir vurdert på de tidligste stadiene - der potensialet for å oppnå kostnadseffektive fordeler er størst.

BREEAM Communities fungerer også som et fundament for klassifisering av de enkelte konkrete byggene i BREEAM NOR

Økonomisk bærekraft

Den fleksible næringsparken er planlagt for det uplanlagte. Vi vet lite om morgendagens behov, og det er viktig å skape en struktur som kan ta opp endringer i markedet og hvordan man driver en bedrift.

Bergen Business Park har en robust plan og stor fleksibilitet som muliggjør trinnvis utvikling, noe som gjør at den er tilpasningsdyktig til fremtidige behov.


Økologisk bærekraft

Den tette næringsparken er mer energieffektiv og har lave utslipp. Den kan enklere legge opp til god håndtering av overflatevann, bruk av fjernvarme og andre energi- og miljøbesparende løsninger. Materialsyklus, vannsyklus, grønne biotoper, biodiversitet og bygningsmasse med begrenset fotavtrykk er viktige tema. Den sammenkoblede parken legger opp til redusert miljøbelastning ved å oppmuntre til alternative transportløsninger som kollektivtransport, sykkelbruk og gange. Det er god forbindelse til kollektivtransport, og god tilkomst til innendørs parkeringsmulighet for sykkel med tilknytning til garderober og trimrom.

Sosial bærekraft

Stedsidentitet og leselighet er viktig i sosial bærekraft. Det samme er diversitet i uterom; ulike rom med ulike kvaliteter kan ha ulike funksjoner og tiltrekke ulike typer mennesker. Inkluderende og inviterende møteplasser og uterom gir et levende bylandskap og øker følelsen av trygghet og tilhørighet. Forbindelseslinjene og åpningene ut mot naturlandskapet utenfor gir god orientering, oppmuntrer til rekreasjon og bedrer luftkvaliteten.

Det å planlegge for bærekraft allerede på områdenivå gir langt større gevinster enn å begrense innsatsen til enkeltbygg. Et bærekraftig prosjekt handler derfor om å skape en god prosess, hvor god kunnskap og tverrfaglig samarbeid er viktig for å kartlegge viktige problemstillinger og infrastruktur.

Bedriftene deler funksjoner som konferansesenter, utvendige torg og en rekke service tilbud og får dermed tilhørighet til et større felleskap.

Ta kontakt